WEB_cover_NEWS – 2

Sustainable Empathy

SUSTAINABLE EMPATHY
 
Szilárd Cseke & Stano Masár
13. 09. 2022 – 30. 10. 2022
Galéria Jána Koniarka v Trnave, Synagóga – Centrum súčasného umenia, Halenárska 2, Trnava

Kurátorský projekt Niny Vrbanovej prepája umelecký program dvojice vizuálnych umelcov z Maďarska a Slovenska. V špecifickom priestore bývalej židovskej synagógy si kladie naliehavú otázku, či a nakoľko existuje udržateľnosť bez empatie. Prostredníctvom výstavnej situácie, v ktorej navzájom komunikujú a kooperujú dve výrazné umelecké pozície z odlišných krajín a kontextov, vyzýva k empatii ako podmienke akejkoľvek udržateľnosti, trvácnosti a rozvoja. 

Výstava uvažuje skôr v univerzálnych či filozofických kategóriách a chce byť v tomto zmysle apolitickou. Akcentuje spoločné resp. príbuzné kvality jednotlivých vizuálnych programov, ako sú v tomto prípade najmä základ v interaktivite, hravý prístup a zároveň výrazný konceptuálny akcent. Príbuznosti vo výstavnom priestore komunikujú, odpovedajú si, vzájomne sa dopĺňajú a rozširujú. Tvoria situáciu spolupráce a empatie.

Dominantná interaktívna inštalácia Szilárda Csekeho je vizuálnou alúziou nepretržitého civilizačného toku, evolučnej „mašinérie“ života vrátane jeho hrdinov a trendsetterov, ale aj odpadlíkov. Dynamický a miestami až rachotivo industriálny pohyb ako metaforu existencie možno spomaliť a zjemniť zanechaním vlastného odkazu na jednej z pingpongových loptičiek. Univerzálna situácia sa tak stáva mimoriadne humánnou. 

Podstata interaktívnej hry Stana Masára zasa spočíva v myšlienke individuálnej akcie a zodpovednosti. Každý úder do biliardových gúľ prináša jedinečnú sériu vzťahov, významov a konštelácií. Láska, čas, ilúzia aj realita hrajú spolu. Masárova hra však nemá víťaza ani koniec. Subjektívna situácia sa tak mení na univerzálnu až filozofickú. Oba umelecké prístupy spolu s ďalšími dielami vyzývajú k scitliveniu, empatii a reflexii hodnôt súčasnej existencie. 

Výstavný projekt je venovaný obetiam ruskej vojnovej invázie na Ukrajine.

collective - hlavný partner projektu

--------

SUSTAINABLE EMPATHY
Szilárd Cseke & Stano Masár
13. 09. 2022 – 30. 10. 2022 @galeria_jana_koniarka Ján Koniarek Gallery in Trnava

The artistic programmes of a duo of visual artists from Hungary and Slovakia are combined in this curatorial project. In the distinctive space of a former Jewish synagogue, the urgent question is posed of whether and to what extent there is sustainability without empathy. Via the exhibition situation, where two impressive artistic positions from different countries and contexts communicate and cooperate, the project calls for empathy as a condition of any kind of sustainability, durability and development. 

Szilárd Cseke’s dominant interactive installation is a visual allusion to the unremitting flow of civilisation, the evolutionary “machinery” of life including its heroes and trendsetters, and also its dissenters. Dynamic, in places clamorous, industrial movement, as a metaphor of existence, may be decelerated and refined by leaving one’s own message on one of the pingpong balls. The universal situation thus becomes exceptionally human. 

The essence of Stano Masár’s interactive game consists in an idea of individual action and responsibility. Every shot at the billiard balls introduces a unique series of relationships, meanings and constellations. Love, time, illusion and reality play together. Masár’s game, however, has neither winner nor conclusion. The subjective situation thus changes and becomes universal, or indeed philosophical. Both these artistic approaches, together with other works, call us to become more sensitive and empathetic, and to reflect on the values of contemporary existence. 

The exhibition project is dedicated to the victims of Russia’s invasion and continuing war in Ukraine.

Nina Vrbanová, curator

collective - general project partner